Slessor, Elliot

International Championship Quals 06/16 08:30 7 Hang, Li v Slessor, Elliot 2-6
International Championship Quals 06/12 09:00 7 Slessor, Elliot v Wells, Daniel 1-4
International Championship Quals 04/13 13:30 7 Woollaston, Ben v Slessor, Elliot 10-7
China Open 2019 04/01 06:30 7 Slessor, Elliot v Bingham, Stuart 0-6
Gibraltar Open 2019 03/16 19:00 11 Day, Ryan v Slessor, Elliot 4-3
Gibraltar Open 2019 03/16 15:10 10 Slessor, Elliot v Davis, Mark 4-2
Gibraltar Open 2019 03/16 08:10 9 Slessor, Elliot v Winsor, Mark 4-1
Riga Masters 2017 03/01 15:20 8 Cahill, James v Slessor, Elliot 4-2
Riga Masters 2017 02/28 05:05 7 Gilbert, David Brown v Slessor, Elliot 3-4
Riga Masters 2017 02/23 14:55 8 Wilson, Kyren v Slessor, Elliot 1-0
Riga Masters 2017 02/21 20:30 7 Slessor, Elliot v Jones, Duane 1-0
International Championship Quals 02/20 14:30 7 Dunn, Mike v Slessor, Elliot 4-6
Riga Masters 2017 02/14 19:00 10 Maflin, Kurt v Slessor, Elliot 4-2
Riga Masters 2017 02/14 13:00 9 Slessor, Elliot v Zhang, An Da 4-2
Riga Masters 2017 02/13 19:15 8 Slessor, Elliot v Ford, Thomas 4-0
Riga Masters 2017 02/12 19:00 7 Taubman, Alex v Slessor, Elliot 2-4
International Championship Quals 12/18 14:30 7 Milkins, Robert v Slessor, Elliot 5-1
Riga Masters 2017 12/12 19:00 8 Stevens, Matthew v Slessor, Elliot 4-1
Riga Masters 2017 12/11 19:00 7 Slessor, Elliot v Un-Nooh, Thepchaiya 4-1
Riga Masters 2017 11/29 14:30 7 King, Mark v Slessor, Elliot 6-5
Riga Masters 2017 11/13 13:40 7 Slessor, Elliot v Muir, Ross 1-4
Riga Masters 2017 10/17 12:00 8 Milkins, Robert v Slessor, Elliot 4-3
Riga Masters 2017 10/16 12:00 7 Slessor, Elliot v O'Sullivan, S. 4-2
International Championship Quals 10/09 08:30 7 Davis, Mark v Slessor, Elliot 6-4
Riga Masters 2017 10/03 13:10 8 Day, Ryan v Slessor, Elliot 4-3
Riga Masters 2017 10/02 13:50 7 Gilbert, David Brown v Slessor, Elliot 3-4
Riga Masters 2017 08/24 11:10 9 Slessor, Elliot v Yong, Zhang 3-4
International Championship Quals 08/19 09:00 7 O'Donnel, Martin v Slessor, Elliot 5-3
International Championship Quals 08/18 09:00 7 Woollaston, Ben v Slessor, Elliot 0-4
International Championship Quals 08/15 09:00 7 Wells, Daniel v Slessor, Elliot 3-4