Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Kaidakov 11 5 6 11 12
Govorunets, Alexander 6 11 11 3 12