Pts

1 2 3
Morozov, Sergey 10 10 8
Tsvetkov, V. 12 12 11