Kolosinska K / Gruszczynska J
Makhno In / Makhno Ir